tiem dong ho tic tac

Sau khi mất mát của họ vào thực dân, nhiều ười quả l{ để chạy trốn ra Bắ để tiếp tục cuộc chiến của họ chống lạ ười Anh (Massachusetts Bay Colony) bằng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày