thu tuc lam chung minh thu khi bi mat

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. 1. Thông tư này quy định về cho vay tiêu dùng của.. a) Điều kiện cho vay; các nhu cầu vốn không được cho vay; phương thức cho.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày