giấy mượn tiền công ty

"Báo cáo kiểm kê tài sản của doanh nghiệp" tổng hợp lại kết quả kiểm kê hai loại tài. "Mẫu chứng từ kế toán - Tài sản cố định" bao gồm các biểu mẫu về: biên.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày