hình ảnh tiền 200 đồng đăng ký sim vietnamobile

Mẫu hợp đồng, HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN KHÔNG CÓ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM.. hợp bên B không thể trả vật thì có thể trả bằng tiền theo trị giá của vật đã vay tại. Trong trường hợp vay không có lãi mà khi đến hạn bên B không trả nợ hoặc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày